Gå till innehåll
IK Stern
IK Stern

Välkomna till årsmötet 2023!


Förslag till föredragningslista vid IK Sterns årsmöte i Sternstugan

klockan 19.00 den 29 mars 2023.


 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare. (2 personer)
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. (2022-01-01 – 2022-12-31)
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. (2022-01-01 – 2022-12-31)
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter 2024.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret (2023).
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av klubbstyrelse och revisorer.
 13. styrelsens ordförande för en tid av två år. (Inte aktuellt 2023.)
 14. halva antalet, dvs två (2), ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
 15. två (2) revisorer jämte en (1) revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 16. tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
 17. val av sektionsstyrelser efter förslag från respektive sektion
 18. beslut om val av ombud till möten där IK Stern har rätt att vara representerad genom ombud.
 19. Mötet avslutas.

***

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet, dvs den 22 mars, på kansliet och (förhoppningsvis) på klubbens hemsida.

En bild

Publicerad: 2023-03-01

Senast uppdaterad: 2023-03-13

Författare: Elisabet Sylvan

Senast ändrad av: Erland Lettevall